Säppi - Rengastus

Rengastus

Säpissä lintuja rengastetaan pääasiassa pikkulintuverkoilla ja kahlaajakatiskoilla. Toiminta keskittyy kahlaajien osalta loppukesään ja pikkulinturengastuksen puolesta syksyyn. Keväisin rengastus on vähäisempää ja painottuu verkkopyyntiin. Asemalla on käytössä 37 katiskaa Hanhistossa. Kesäisin merkitään jonkin verran pesäpoikasia, lähinnä tiiroja ja lokkeja sekä pääskyjä ja kottaraisia.

Säpin lintuaseman rengastukset v. 1959-2012 (.xls)
 

Työskentely asemalla

Aamuvakio on kahden tunnin mittainen muutonseurantajakso, joka alkaa auringonnousun aikaan. Aamuvakio suoritetaan yleensä Prakalan tyvellä sijaitsevalla pommikopilla. Se voidaan suorittaa myös muualla kuten Lännennokalla, Eteläkarilla, Peräkulmalla tai Krävelillä. Aamuvakion aikana kirjataan ylös kaikki muuttavat linnut varttitunnin jaksoissa. Aamuvakio suoritetaan aina, mikäli sakea sumu tai kova sade ei sitä estä. Jos asemalla on vain rengastaja, aamuvakion saa jättää väliin vakiorengastuksen suorittaakseen. Havainnot merkitään asemalta löytyviin muuttolomakkeisiin.

Rengastus, Peräkulman vakiopyynti

Vakiopyynnin ideana on kerätä vertailukelpoista aineistoa läpimuuttavista varpuslintukannoista. Tämä toteutetaan niin, että viidestä vakiopyyntiverkosta ensimmäisen viiden tunnin rengastukset ja kontrollit merkitään omalla pyyntitapatunnuksellaan. Nämä viisi verkkoa ovat yleensä tuottoisimmat, joten vakiopyynnin takia ei jouduta tinkimään massarengastuksesta. Myös muita pikkulintuverkkoja voi pitää auki vakiopyynnin ohessa vapaasti. Rengastus ei siis muutu rajoitetummaksi vakiopyynnin myötä ainoastaan merkinnät tarkentuvat.

Vakiopyynti suoritetaan, jos asemalla on vähintään yksi rengastaja ja sää sen sallii.

Vakiopyynti tapahtuu Peräkulmassa. Siellä pidetään pyynnissä aina samat viisi pikkulintuverkkoa, ellei poikkeuksellinen lintujen runsaus sitä estä. Nämä verkot ovat katajikon keskellä olevat kolmen verkon muodostama linja sekä kaksi linjan viereistä verkkoa (katso kuva – vakiopyyntiverkot merkitty sinisellä).
Vakiopyynnin suorittaminen merkitään asemalomakkeelle.

Vakiopyyntiverkkojen tulee olla pyynnissä 30 minuuttia ennen auringon nousua. Vakiopyyntiä jatketaan aina tasan viisi tuntia, ellei säätilan huonontuminen katkaise sitä. Viiden tunnin jälkeen rengastusta voi jatkaa vapaasti. Viiden vakioverkon lisäksi Peräkulmassa on kahdeksan muuta pysyvää verkkopaikkaa (merkitty punaisella), joista yksi on latvaverkko (merkitty mustalla).

Peräkulmasta löytyy rengastuskoppi, josta saa sadesuojaa (kuvassa ympyröity vihreällä).

Vakiopyynnissä (5 tuntia) saatujen lintujen pyyntitavaksi merkitään Sulassa C, vakiopyyntiverkoilla pyynnin jälkeen saatujen sekä muilla pysyvillä paikoilla verkoilla rengastettujen lintujen pyyntitavaksi merkitään W. Tarkemmaksi paikaksi merkitään ”PERÄKULMA”. Hanhiston katiskapyyntien lintujen tarkemmaksi pyynniksi merkitään ”HANHISTO” ja pyyntitavaksi K.


Ilmakuvan ottanut Mika Bruun

 

Asemalomake ja Tiirausohjeet Asemalomakkeelle kirjataan kaikki havaitut linnut. Omille sarakkeilleen merkitään paikalliset, muuttavat, rengastetut sekä aamuvakiolla havaitut linnut. Kaikki havainnot tallennetaan Tiiraan joka päivä aseman tunnuksilla. Tunnukset löytyvät asemapuolen seinältä. Lomakkeen sarakkeet kirjataan Tiiraan omille riveilleen, joille merkitään kullekin oma tilansa: aamuvakio, m, reng, kontr, p. Paikallisten lintujen sarake ei sisällä rengastettuja lintuja.
Katso esimerkkikuva.